SVS

Guldkantade insatser för egen försörjning

Guldvingens vårdcentral

Projektstart: 171001
Projektägare: Guldvingens vårdcentral
Projektperiod: 171001—181231
 
Bakgrund/Syfte
Guldvingens vårdcentral önskar uppnå ett läge där de kan vara mer proaktiva vad det gäller sjukskrivningsprocessen speciellt med inriktning mot patienter med en sammansatt problematik av både somatiskt och psykiska besvär. Syftet är att hälsan ska öka och bli mer jämlik i vårdcentralens upptagningsområde.
 
Mål

  • Att andelen långtidssjukskrivna ska minska med 10 procent räknat från 171001 till och med 181231.
  • Att uppnå ett läge där ingen patient blir slentrianmässigt sjukskriven utan en väl genomtänkt plan för återgång till egen försörjning.
  • Att uppnå robusta rutiner för samverkan med FK, Arbetsförmedlingen, socialtjänsten som är fast förankrade och självklara både för oss och för våra samverkanspartners.
  • Att skapa rutiner och metodstöd för att screena både missbruk och våldsutsatthet.

 
Aktiviteter/resultat
Vårdcentralen har startat ett arbetssätt med ett så kallat motivationsteam där patienten ska erbjudas samtal där styrkor, möjligheter och framtida mål kartläggs, seminarier om stress, sömn och hälsa erbjuds. Patienter får också frågor om missbruk och om våldsutsatthet. 20 patienter har påbörjat programmet sedan starten 171001. En samverkansgrupp med ovan nämnda parter har också startats.