SVS

Projektägare: Försäkringskassan
Projektperiod: 161101—191231 
Projektfinansier: Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Bakgrund/syfte
Sedan flera år har vi sett en ökad ohälsa för kvinnor i offentlig verksamhet. Så med Tidaholmsprojektet som ledstjärna har vi sett en möjlighet att påverka sjukpenningtalet genom ökad samverkan mellan Försäkringskassan, vårdcentralerna och Kommunen som arbetsgivare. Genom tidig samverkan får fler individer möjlighet att kunna vara kvar i sitt arbete.

Metod
Arbetsmetoden bygger på att arbetsgivare och vårdgivare tillsammans med individen har direktkontakt i ett tidigt skede i den anställdes sjukperiod. Detta sker när arbetsgivaren behöver stöd i bedömning om medarbetaren kan vara kvar i arbete helt eller delvis med eller utan anpassningar alternativt när vårdgivaren ser möjlighet för patienten att vara kvar i arbete om arbetsgivare har möjlighet till anpassningar på arbetsplatsen.


Mål
Det övergripande målet med projektet är att se ett sjunkande sjukpenningtal samt upparbeta en modell för samverkan mellan hälso- och sjukvården, Försäkringskassan och kommunen som arbetsgivare. Fokus ska ligga på kvinnor med psykisk ohälsa med en anställning inom offentlig sektor.
Samverkansmodellen ska implementeras under projekttiden.

Ytterligare målsättningar:

  • Att förvaltningarna barn och skola samt Internservice arbetar med tidiga kontakter och insatser i dialog mellan arbetsgivare och vårdgivare.
  • Att samtliga vårdcentraler arbetar med metoden för tidiga kontakter och insatser mellan vårdgivare och arbetsgivare vid projektets slut.
  • Att kommun som arbetsgivare samt vårdgivare vet vilka aktörer som behöver involveras för de individer med behov av rehabiliteringsinsatser, exempelvis pre-rehabinsatser.
  • Att vårdcentraler och chefer i Lidköpings kommun har ökad kunskap i hur sjukförsäkringen fungerar och vart de kan vända sig vid frågor.
  • Att sjukskrivna kvinnor med psykisk ohälsa i Lidköpings kommun minskat vid projektets slut.
  • Att det finns ett dialogmaterial om förhållningssätt till sjukdom och ohälsa tillgängligt för chefer att använda i sina arbetsgrupper.