SVS

Aktuellt

Tips

En introduktionskurs om mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer

Nationellt centrum för kvinnofrid, NCK, har en webbkurs om våld i nära relationer. 

Mäns våld mot kvinnor är ett allvarligt och utbrett samhällsproblem såväl globalt som i Sverige. Att ha kunskaper om våldet är viktigt för att kunna ge våldsutsatta ett bra bemötande och för att kunna arbeta förebyggande och förändra attityder i samhället. I den här kursen får du en introduktion till ämnet mäns våld mot kvinnor och våld i nära relationer.

Klicka på länken nedan för att komma till kursen.


https://webbkursomvald.se/

UR Samtiden - Gör vi skillnad för utsatta barn?

Barndomstrauma kan göra dig sjuk som vuxen, det menar läkaren och forskaren Vincent J. Felitti. Han är grundare av studien som kallas ACE (Adverse childhood experiences), som djupgående analyserat 17000 vuxnas barndomsupplevelser. Studien fann att personer med traumatiska händelser i barndomen har en mycket högre risk för självmord, ätstörningar och alkoholism.

Inspelat den 23 maj 2016 på Folkets hus, City Conference Centre, Stockholm. Arrangör: Nordisk förening mot barnmisshandel och omsorgssvikt.

Klicka på länken nedan för att se filmen.

https://urskola.se/Produkter/196431-UR-Samtiden-Gor-vi-skillnad-for-utsatta-barn-Barndomstrauma-paverkar-livet

Projektbeskrivning

Bakgrund

Våld i nära relation är ett stort folkhälsoproblem och upphov till olika psykiska besvär och annan problematik vilka tillsammans eller var för kan leda till ohälsa, arbetslöshet, utanförskap och personligt lidande. Våld i nära relation har varit ett fokusområde för samordningsförbunden i Skaraborg 2015-2017. Myndighetspersonal har utbildats i ämnet, lokala metodstöd har tagits fram, vid uppföljning har man kunnat påvisa att frågor om våld ställs oftare till brukare, patienter och klienter m.flän tidigare men det upplevs fortsatt som en svår fråga och att man som handläggare upplever osäkerhet i hur man hanterar svaren. Från medarbetare som deltagit på utbildningstillfälle har man efterfrågat handledning, utbildningstillfälle med t.exrollspel. Parterna har kommit olika långt i arbetet med att synliggöra våld och för att samverkan och utveckling skall möjliggöras behöver alla samverkande parter få den utbildning, handledning och kunskap som möjliggör synliggörandet av våld.

Metod

Samordnare/processtöd som kartlägger parternas olika instrument att synliggöra våld och hur man samverkar när individer behöver kliniskt stöd i att bryta mönster i ett destruktivt förhållande. 

Utbilda och handleda personalgrupper i frukostmöte, workshops eller liknande forum

Bistå med utveckling av metodstöd och rutiner för att synliggöra våld

Öka kunskapen om samverkande parters olika stödresurser

Mål

Skaraborg ska vara en förebild för andra regioner i landet hur man arbetar med samverkan och samordning för att synliggöra våld i nära relation och hur man arbetar med att stödja och förbättra livssituationer för våldsutsatta.
Samhällets gemensamma resurser skall vara välkända och lättillgängliga för samverkande parter och individen.