Kick Off
 

Projektperiod: 2019-04-01 - 2021-03-31
Projektägare: Samordningsförbundet Västra Skaraborg

Samordningsförbundet Västra Skaraborg har blivit beviljade ett nytt ESF-projekt som kommer starta i april 2019. Ni som arbetsplatser erbjuds att delta i en tvåårig kompetensutvecklingsinsats som ska främja en breddad rekrytering och ett mer inkluderande arbetsliv! Hela arbetsplatsen eller enskilda arbetslag deltar varje termin i en storföreläsning och två uppföljande dialogmöten (det senare förlagt till arbetsplatsen). Chef och nyckelroller kommer få ett utbildningspaket med ytterligare en heldagsutbildning per termin i syfte att fördjupa sig i själva rekryteringsprocessen. Utbildningarna är gratis och erbjuds av Samordningsförbundet Västra Skaraborg i form av en projektfinansiering från Europeiska socialfonden.

Syfte
Syftet med projektet är att öka kunskapen om hur diskriminering kan förhindras och hur lika rättigheter och möjligheter kan främjas. Detta genom att synliggöra och utöva påverkan på diskriminerande normer och strukturer.
 
Bakgrund
Förbundet har under tid satsat på aktiviteter som ska stärka och göra människor utanför arbetslivet mer rustade att ta ett jobb men vill nu också satsa på utbildningsinsatser till arbetsgivare och arbetstagare i syfte att främja en ökad inkludering och breddad rekrytering. 

Aktiviteter
350 personer inom privata och offentliga verksamheter erbjuds att delta i detta tvååriga projekt och varje termin delta i en storföreläsning och två uppföljande dialogmöten. Chefs och nyckelroller kommer få ett fördjupat utbildningspaket med ytterligare en heldags utbildning per termin.