SVS

Projektägare: Lidköpings kommun
Projektperiod: 200401—220331
Projektfinansier: Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Bakgrund/syfte
Lidköpings kommuns förvaltningar arbetar aktivt med samtal mellan chef och medarbetare som haft återkommande korttidsfrånvaro. Trots dessa möten ligger korttidsfrånvaron fortsatt högt. Kommunen önskar nu strukturera upp arbetet med tidigare och fler insatser för att minska korttidsfrånvaron och förebygga (samt få en lägre) långtidssjukfrånvaro.

Metod
Alla medarbetare som har haft minst tre sjukfrånvarotillfällen under det senaste halvåret ska följas upp av chef på ett samordnat, strukturerat och likartat sätt. Det gäller medarbetare med en sjukfrånvaro som anses vara av en mer komplex art och/eller där man inte riktigt kommer till själva kärnan i problematiken.
 
Ansvarig chef anmäler aktuella medarbetarna till möten där en kartläggning genomförs. Vid dessa möten deltar medarbetare, chef, rehabiliteringskoordinator från primärvården, vid behov personalkonsult/kommunens rehabiliteringskoordinator och vid valda tillfällen representant från Social & Arbetsmarknad.

Mål
Målsättnignen är att Lidköpings kommuns personalavdelning bygger upp en samverkansstruktur som möjliggör att tidigt fånga in och erbjuda stöd till medarbetare som har en upprepad/komplex eller lång sjukskrivning.
 
Projektets mål:

  • Att enhetschefer får ökade kunskaper om det svåra samtalet och att ställa de svåra frågorna
  • Att strukturer för frågor kring missbruk, skulder och våld i nära relation tas fram och kommer att ställas på rutin i utvecklingssamtal och uppföljningssamtal med medarbetare.
  • Att projektet blir en del i arbetet med att minska sjukpenningtalet för Lidköpings kommun.
  • Att minska sjuklönekostnaderna med 3 miljoner kronor.
  • Att minska sjukfrånvaron med 0,6 %.