SVS

Projektägare: Vara kommun
Projektperiod: 200301—220228
Projektfinansier: Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Bakgrund/syfte
Enheten för arbete, sysselsättning och integration i Vara kommun har under flera år utvecklat ett arbetssätt som i korthet kan sägas bygga på myndiggörandepedagogik där bl.a. 7TJUGO utgjort en bra grund. Målet för alla som kommer in i vår verksamhet är att komma närmare arbete.

Ungdomar har varit en särskilt prioriterad grupp i vår verksamhet där vi har både utvecklat egna metoder såsom Punkten och Vara Ung och deltagit i ESF-finansierade projekt som Level Up.

I samband med att regeringen tillsatte en verksamhet med särskilt fokus på unga på arbetsmarknaden DUA gjordes att omfattande analysarbete tillsammans med AF vilket senare ledde till överenskommelse med väldigt konkreta mål.

En grupp ungdomar som belystes är de som har aktivitetsersättning på grund av nedsatt arbetsförmåga, men det har inte genomförts någon specifik insats för att nå dem. 

De ungdomar som bedöms stå närmare arbetsmarknaden har vi tillsammans med arbetsförmedlingen haft tydligt fokus på, dvs ungdomar med funktionshinderkod och som är inskrivna på AF. Denna målgrupp har vi genom fokus och samverkan med AF:s Unga-F handläggare kunnat få i arbete eller annan planering fullt ut.

Unga med aktivitetsersättning aktualiseras allt för ofta först när de närmar sig 30 år och ska prövas mot sjukersättning. Då sker en gemensam kartläggning mellan AF och FK, men efter många år i utanförskap är vägen onödigt lång för att komma närmare arbete.
Vi vill nu genomföra ett samarbete med FK och AF för att nå ungdomar tidigt i aktivitetsersättningen.

Metod
I samverkan med handläggare på försäkringskassan erbjuda unga som relativt nyligen beviljats aktivitetsersättning deltagande i projektet. Genom ett fördjupat mentorskap och med stöd av 7TJUGO-metodik skapas en trygg väg mot ett strukturerat deltagande och en stegvis övergång till en gruppaktivitet. Motivationsarbetet kommer att vara prioriterat.
 
Första delmålet är att komma upp i en aktivitet på halvtid. När man nått halvtids aktivitet görs en inskrivning på AF och en utvecklingsanställning på 50 % erbjuds deltagaren. Man har i detta skede kvar 50 % aktivitetsersättning.
 
Genom att stegvis förflytta sig närmare arbete och samtidigt stegvis utmana arbetsutbudet når man efterhand det arbetsutbud som är en rimlig och stabil nivå, och det blir den omfattning man anställs på. Det kan vara 50, 75 eller 100 %. Resterande omfattning har man i förekommande fall kvar aktivitetsersättning. Anställningen i detta skede är, det vi kallar särskilt inrättad anställning med lämpliga arbetsuppgifter, inom Enheten för arbete, sysselsättning och integration.
 
När stabilitet uppnåtts fortsätter resan med att man med stöd, coachas mot en mer öppen anställning i Vara kommun eller på arbetsmarknaden i övrigt.

Efterhand går man successivt över till någon av våra verksamheter och mentorskontakt samt ungdomshandledare får en mer uppföljande roll. Efter att man hittat ”sin” arbetsplats behålls uppföljningskontakten minst 1 år.

Mål
Kvantitativt mål:

  • Tidigarelägga unga med aktivitetsersättning till egen försörjning.
  • Minst 5 st. startar projektet år 1, 4 av 5 st har halvtidsanställning år 1, 3 av 5 st har heltidsförsörjning år 2.
  • Minst 5 st. startar projektet år 2, 4 av 5 har halvtidsanställning år 2.

 
Kvalitativt mål:

  • Alla deltagare upplever att de har närmat sig arbetsmarknaden på ett positivt sätt.