SVS

Projektägare: Försäkringskassan
Projektperiod: 2020-03-01 – 2022-02-28
Projektfinansiär: Samordningsförbundet Västra Skaraborg 

Bakgrund/syfte
Syftet med projektet är att skapa fungerande metoder för samverkan kring rehabiliteringsinsatser i Vara kommun, både förebyggande med chefer och personal, åtgärdande med sjukskrivna i behov av samverkan samt i form av grön pre-rehabilitering för individer med långvarig problematik.

Metod
Projektet har skapat en metod i tre delar där varje del är viktig för att få till stånd en långsiktigt hållbar förändring. Metoden visas nedan med VAD behovet är – kopplat till HUR projektet kommer arbeta med dessa behov.
1. Tidiga insatser i samverkan - Rehabforum
2. Fler möjligheter för långtidssjuka - Grön pre-rehabilitering
3. Förebyggande – Kompetenshöjande insatser till chefer

Mål
Övergripande målsättning: Att skapa en hållbar modell för samverkan med tidiga insatser som leder till minskad sjukfrånvaro, samt genom grön pre-rehabilitering skapa ytterligare möjligheter för individer i långvarigt utanförskap.

Mål

  • Att Varas chefer och HR har kunskap om, och ett aktivt förhållningssätt till, sjuk- och rehabiliteringsprocessen.
  • Att kommunen påbörjar implementeringsarbetet om att ställa regelbundna frågor om våldsutsatthet till anställda med ohälsa.
  • Att sjukfrånvaron minskar hos Varas kommunanställda.
  • Att rehabforumet bidrar till att tidigt identifiera åtgärder som kan göra det möjligt för individen att vara kvar i arbete eller ge möjlighet att tidigt återgå i arbete. 
  • Att individer med en längre eller komplexare sjukskrivning samt individer med försörjningsstöd ges möjligheten till grön pre-rehabilitering som en aktiv insats.
  • Att grön pre-rehabilitering under 2020 fyller minst 80 % av de 48 platserna.
  • Att de som deltar i grön pre-rehabilitering, efter genomförd insats, har en upplevd bättre hälsa och en upplevd ökad aktivitetsförmåga.

 
 

Klicka på länken nedan för mer info om den gröna pre-rehabiliteringen!
Elings Ark – Individen i centrum